How to make polygon image mask

swift  ios  ● 14 Feb 2015

Playing with Estimote Beacon

estimote  ibeacon  ios  ● 04 Aug 2014

Hello World

ios  ● 30 Jul 2014